Oled sobiv osaleja, kui:
1. Oled tööealine, aga ei tööta hetkel;
2. Sul on osaline töövõime või töövõimetusprotsent määratud;
3. Sul on psühhiline erivajadus, nt depressioon, epilepsia vm (ei pea
olema ametlikult määratud).

Kui need kriteeriumid on täidetud, siis võta kindlasti ühendust
allpool olevatel kontaktidel võimalikult ruttu.

Lähemalt programmist.

REHABILITATSIOONIPROGRAMM OSALISE TÖÖVÕIMEGA TÖÖEALISTELE
INIMESTELE TÖÖALASTE ENESETEOSTUSVÕIMALUSTE JA TÖÖOSKUSTE
VÄLJASELGITAMISEKS

PROGRAMMI SIHTRÜHM: tööealised, varasema töökogemuseta, varasemate
tööturuteenuste osutamise raames mitterakendunud või pikalt
tööturult eemal olnud osalise töövõimega psüühilise erivajadusega
(v.a vaimupuudega, püsiva pikaajalise kuluga vaimse tervise
probleemidega) inimesed.

Arvestades Eesti Vaegkuuljate Liidu tegevusvaldkonda, oleks soovitatav
ka kuulmispuude, mis aga ei ole kohustuslik programmi osalemiseks.

EESMÄRK: programmi lõpuks on inimene teadlik enda tööalastest
eelistustest ja sobivatest eneseteostus- ja töötamisvõimalustest ning
on valmis edasiseks rakendumiseks.

PROGRAMMI SISU: inimese eneseteadlikkuse suurendamine, töötamiseks
vajaliku valmisoleku hindamine ja arendamine, sotsiaalsete- ja
tööoskuste väljaselgitamine ja arendamine läbi rehabiliteerivate
tegevuste ning soovituste tegemise inimese edasiseks rakendamiseks.

PROGRAMMI KESTVUSEKS on planeeritud kuni 4 kuud (ajavahemikul märts –
juuni 2017):

27.03. – 02.04. esmakohtumised osalejatega; programmi tuttvustus

03.04. – 17.04. osalejate sotsiaalsete- ja tööoskuste
väljaselgitamine, eesmärkide püstitamine ning tegevusplaani
koostamine

18.04. – 12.06. rehabilitatsiooniteenuste osutamine vastavalt
koostatud tegevusplaanile:

– individuaalselt (kuni 15 tundi) kohtumised psühholoogi,
sotsiaaltöötaja ja/või kogemusnõustajaga

– grupitööd (kuni 40 tundi), sh vähemalt kahte ettevõtete
külastused, kus on rakendatud puuetega inimeste tööoskused.

Mõned grupitööde teemad:

 • Enesehinnang. Isiksuseomadused.
 • Suhtlemis- ja eneseväljendusoskused.
 • Enesekehtestamine.
 • Töömaailm ja ametid: ootused, töö otsimise kanalid,
  tööintervjuu, cv koostamine jmt

12.06. – 18.06. lõpptulemuste ja püstitatud eesmärkide hindamine
koos osalejaga

AUGUST tagasiside klientidelt programmi rahulolu ja kasu kohta

OSALEJATE ARV: kokku programmis saavad osaleda KUNI 8 INIMEST. Osalemine
on TASUTA.

Programmis osalev klient annab nõusoleku isikuandmete töötlemiseks.
Täiendavalt sõlmitakse koostöökokkulepe, kus on kirjas osaleva
kliendi õigused ja kohustused.

TOIMUMISKOHT: Toompuistee 10, Tallinn

Kohtumised toimuvad kaks korda nädalas (sh ka nädalavahetustel).

Osalemiseks palun saatke HILJEMALT 10.04.2017.A. kiri e-postile
jtsernomorskaja@gmail.com järgnevate andmetega:

 • Ees- ja perekonnanimi
 • Isikukood
 • Elukoht (rahvastikuregistris ja tegelik)
 • E-post
 • Telefoninumber
 • Tööhõive staatus
 • Kas õpid või osaled kursustel ajavahemikul märts-juuni 2017?

LISAINFO: jtsernomorskaja@gmail.com , tel. 58 108 068