Sotsiaalministeerium
Pressiteade
31. mai 2016

Tänasel Riigikogu istungil on arutamisel heaolu arengukava aastateks 2016-2023, millest saab riigieelarve planeerimise alus tööhõive, sotsiaalkaitse ja võrdse kohtlemise valdkondades tegevuste kavandamisel. Eesmärkideks on seatud tööhõive kõrge tase, pikk ja kvaliteetne tööelu, sotsiaalse ebavõrdsuse ja vaesuse vähendamine, sooline võrdsus ning suurem sotsiaalne kaasatus.

Arengukava paneb riigi tasandil paika sotsiaalkaitse ja tööturu arengusuunad järgmiseks kaheksaks aastaks. „Parim sotsiaalkaitse on selline, mis aitab tagada inimeste iseseisva toimetuleku ja aktiivsuse ühiskonnas ning võimaluse osaleda tööhõives,“ ütles sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna. „Eesti suurimaks väljakutseks on demograafia ja rahvastiku vananemine. Me peame mõistma, et iga inimene on väärtus ja kõikidele peavad olema tagatud võimalused olla ühiskonnaelus aktiivsed osalejad. Selle saavutamiseks tuleb ühiselt pingutada ja võtta ette raskeid ning põhimõttelisi muudatusi.“

Arengukava meetmete ja tegevuste elluviimist rahastatakse riigieelarve ja Euroopa struktuurifondide ning Norra finantsmehhanismi vahenditest. Arengukava maht järgmiseks kaheksaks aastaks on 18,1 miljardit eurot.

Vabariigi Valitsus kiitis 2014. aasta juulis heaks otsuse koostada uus valdkondlik arengukava sotsiaalkaitse ja võrdsete võimaluste poliitikavaldkonnas, et luua terviklik strateegiline lähenemine inimeste iseseisva toimetuleku parendamiseks ja võrdsete võimaluste tagamiseks ühiskonnaelus. Uus arengukava on suunatud ka inimeste majandusliku toimetuleku parandamisele, pensionisüsteemi jätkusuutlikkuse tagamisele, hoolduskoormuse vähendamisele ja soolise võrdõiguslikkuse edendamisele. Heaolu arengukava vastuvõtmine on aluseks Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutamiseks aastani 2020.

Valitsus edastas arengukava Riigikogule arutamiseks tänavu aprillis. Eelnõu jõustub üldises korras.

Lisainfo:

Oskar Lepik
Meediasuhete nõunik
Sotsiaalministeerium
626 9321 / 5333 7341
press@sm.ee / oskar.lepik@sm.ee