Kuulmisnõustaja koolituskava

Projekt: “Arenguhüpe Eesti Vaegkuuljate Liidu võimekuse tõstmiseks läbi kuulmisnõustamise kvaliteedi, kättesaadavuse ning koostöö parandamise Eesti maakondades”

Esmatasandi kuulmisnõustaja koolituse õppekava. Kokku 112 akadeemilist tundi (ak t).
Koolituskava aluseks on kuulmisnõustaja kutsestandard: https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10503812

Nimetus
Esmatasandi kuulmisnõustaja baaskoolitus.

Maht ja kestvus
96 akadeemilist kontakttundi ja 16 kodutöö tundi. Õppetöö toimub 10 päeval, millest 2 päeva on erinevate teenuste ja toetuste teemal, 3 päeva kuulmisabivahendite praktiline õpe ja 5 päeva nõustamisoskuste omandamine. Lisandub kodutöö 16 ak t, kuulmispäeva läbiviimine 8 ak t ja koolitusprogrammi lõppüritus 8 ak t.

Õppekeel
Eesti keel.

Sihtgrupp
Sihtgrupiks on inimesed, kes soovivad töötada esmatasandi kuulmisnõustajatena nõustamiskeskustes, kohalikes kuulmislangusega inimeste organisatsioonides ja/või kuulmisbussis.

Eesmärgid
Koolituse eesmärgiks on anda baasteadmised esmatasandil kuulmisnõustajana töötamiseks. Kuulmisnõustaja töö eesmärk on nõustada kuulmislangusega inimesi ja nende pereliikmeid ning aidata neil leida sobivaid lahendusi igapäevaeluga toimetulemiseks.

Nõuded osalemiseks õppetöös
Õppetöös osalemise eelduseks on vähemalt keskharidus ning soovituslik eelnev kokkupuude sotsiaalvaldkonna ja kuulmislangusega inimestega. Koolitusel osaleja esitab motivatsioonikirja.

Sisu kirjeldus
Kuulmisnõustaja baaskoolituseks on valitud põhilised teemad, mis aitavad kuulmispuudega inimestel, nende pereliikmetel ja teistel kuulmisprobleemidega kokkupuutuvatel inimestel mõista nõustatava hetkeolukorda ja leida lahendusi.
Koolitus koosneb kolmest moodulist:
I moodul 16 ak t
“Kuulmislangusega inimestele suunatud teenused ja toetused”
II moodul 24 ak t
“Kuuldeaparaadid jt abivahendid, nende hooldamine, audiogrammi tegemine, analüüsimine, praktika”
III moodul 40 ak t
“Suhtlemisoskused, nõustamisoskused, meeskonnatöö, koostöö omavalitsustega”
Kodutööna kuulmispäeva planeerimine 16 ak t
Kuulmispäeva läbiviimine grupitööna 8 ak t
Koolitusprogrammi lõppüritus 8 ak t

Õpiväljundid Koolituse läbinud inimene:
● Tunneb erinevaid sotsiaalvaldkonna teenuseid ja toetuseid ning oskab abivajajaid toetada nende taotlemisel;
● Teab erinevate kuulmiskeskuste pakutavaid tooteid ja teenuseid ja juhendab abivajajad, kuidas keskuste vastuvõtule registreeruda;
● Oskab teostada kuulmisabivahendi hooldust, vahetada patareisid, otsikuid ja filtreid;
● Oskab lugeda audiogrammi ning selgitada seda kuulmislangusega inimesele;
● Tunneb teiseseid kuulmisabivahendeid nagu äratuskellad, häiresüsteemid, silmusvõimendussüsteemid jm;
● Mõistab inimeste erinevust ja teab, kuidas kolleegidele, koostööpartneritele ja klientidega mõjuvalt ja pingevabal suhelda;
● Tunneb erinevaid nõustamis- ja läbirääkimistehnikaid ja oskab neid rakendada;
● Teab, kuidas lahendada pingeolukordasid ja käituda tasakaalukalt;
● Mõistab eesmärgipärase koostöö olemust ja teab, kuidas suhteid luua, hoida ja arendada;
● Omab selget arusaama koostöövõimalustest ja -vajadustest teiste organisatsioonide ja kohaliku omavalitsusega;
● On õppinud avaliku esinemise põhimõtteid, mis on abiks avalikul suhtlemisel;
● Teab, kuidas end julgelt tutvustada ja presenteerida tooteid ja teenuseid;
● On õppinud kuulmisnõustamise päeva planeerimise ja läbiviimise põhimõtteid. On koostanud kuulmisnõustamise päeva kava ja omab läbiviimise spikrit

Hindamisviis
Hindamisele pääsevad õppijad, kes on osalenud vähemalt 70 % kontaktseminaridest, sooritanud kodutööd ja eksami (kuulmispäev).

Koolitajad
Koolitajateks on Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusameti spetsialistid, kuulmiskeskuste töötajad (kuulmisuurijad, audioloogid), abivahendite müügiesindajad, Eesti Vaegkuuljate Liidu spetsialistid, Koolitus- ja konsultatsioonifirma KA Konsultatsioonid suhtlemiskoolitaja Katrin Aedma.

Lisainformatsioon
Õppematerjalidena kasutatakse teoreetilist materjali (elektroonilist/ paberkandjal) ja praktilisi kuulmisabivahendeid.
Koolitustel on abiks kirjutustõlgid.
Osalejatelt ja koolitajatelt kogutakse kirjalikult tagasisidet koolitusel õpitu omandamise ja selle rakendamise plaanide kontrollimiseks, koolituse sisu ja läbiviimise kvaliteedi kohta. Kogumine toimub elektroonilise online küsitluse abil. Tagasiside andmine on anonüümne. Tagasisidet analüüsitakse, fikseeritakse kokkuvõte ja tulemit arvestatakse järgnevate koolituste korraldamisel.

Õpperuumide, sisustuse, seadmete kirjeldus
Grupitööd võimaldav laudade asetus. Liigutatav mööbel. 30 istekohta. DATA projektor, läptop, ühenduskaablid, kõlarid või tsentraalne muusikasüsteem. Pabertahvli alus, ruuduline pabertahvli blokk, pabertahvli markerid (4 värvi).