Kuulmisnõustajate baaskoolitus

Õppekava – EVL-NK-BK-1

Koolitusasutuse nimetus: Eesti Vaegkuuljate Liidu Koolituskeskus (EVL Koolituskeskus).

Õppekava nimetus: Kuulmisnõustajate baaskoolitus

Õppetöö maht (akadeemilistes tundides): Kokku 60 tundi. Teooria osa 50 akadeemilist tundi. Iseseisev töö 10 akadeemilist tundi.

Õppekeel: Eesti keel

Õppekava koostamise alus:

EVL arengukava 2019–2025 – https://vaegkuuljad.ee/wp-content/uploads/Eesti-Vaegkuuljate-Liidu-arengukava.pdf

Kuulmisrehabilitatsiooni programm 2021 – 2025 – https://www.eklvl.ee/eklvl/projektid/kuulmisrehabilitatsiooni-programm/kuulmisrehabilitatsiooni-programm-2021-2025/

Kuulmisnõustaja kutsestandard: https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10503812

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: Kuulmislangusega inimeste ligipääsetavuse arendamisest huvitatud isikud , kes on valmis asuma tööle loodavasse EVL Nõustamiskeskusesse.  Õppima asumine eeldab vähemalt omandatud keskharidust.  Kasuks tuleb huvi tehnikavaldkonna vastu ja kokkupuude kuulmislangusega inimestega.

Õppetegevus: Õpe toimub kontakttundidena, rühmameetodil, juhendamine individuaalselt, vastavalt vajadusele.

Õppima asumiseks vajalikud vahendid : Koolituseks vajalikud vahendid tagatakse korraldaja poolt.

Õppe eesmärk: Koolituse lõpuks on õppija omandanud teadmised kuulmislangusega inimeste nõustamisest, kuulmistestide tegemisest, enimlevinud abivahenditest ja teenustest kuulmislangusega inimestele ja SKA ning Töötukassa toetustest ning nende taotlemise võimalustest  ja oskab neid teadmisi rakendada EVL Nõustamiskeskuses.

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

 • omab ülevaadet kuulmislangusega inimeste olukorrast Eestis (organisatsioonid, suundumused ja toetav seadusandlus);
 • omab teadmisi enimlevinud kõrvahaigustest ja kuulmislanguse põhjustest;
 • omab teadmisi kuulmisabivahenditest (kuuldeaparaadid, kuulmisimplantaadid) ja nende toimimisest;
 • omab teadmisi kuulmislangusega inimestele mõeldud häiresüsteemidest ja nende toimimisest;
 • omab ülevaadet suure ala abivahendistest kuulmislangusega inimestele;
 • omab teadmisi kuuldeaparaatide saamise protsessist;
 • omab teadmisi kuulmiskeskustest ja neis pakutavatest toodetest;
 • omab teadmisi KOV, SKA ja Töötukassa poolt pakutavatest teenustest kuulmislangusega inimestele ja teab kuidas neid taotleda;
 • omab ülevaadet tõlketeenustest kuulmislangusega inimestele (kirjutustõlge, viipekeele tõlge, kaugtõlge) ja nende tellimisest;
 • omab teadmisi kuulmistestide tegemisest ja oskab kuulmistesti analüüsida;
 • omab teadmisi nõustamisprotsessist (ülesehitus, nõustamine erinevates keskkkondades (Kuulmisbuss, maakondlik nõustamine));

Õppesisu:

 • Teooriaosa:
 • Mis on kuulmisnõustamine, mida selle all tuleb mõista?
 • Kuulmislangusega inimeste organisatsioonid Eestis – ülevaade (ajalugu/tänapäev);
 • Seadusandlus Eestis, mis toetab kuulmisnõustamist – ülevaade;
 • Enimlevinud kõrvahaigused, kuulmislanguse põhjused;
 • Kuulmisabivahendid (kuuldeaparaadid, kuulmisimplantaadid) ja nende liigitus ning toimispõhimõtted;
 • Kuulmislangusega inimestele mõeldud häiresüsteemid, individuaalsed ja suure ala abivahendid – ülevaade;
 • Ülevaade kuuldeaparaadi saamise protsessist;
 • Ülevaade kuulmiskeskustest ja nendes pakutavatest toodetest;
 • Ülevaade KOV, SKA ja Töötukassa poolt pakutavatest teenustest kuulmislangusega inimestele ja nende taotlemise protsessist (töövõime hindamine, puude taotlemine, tööalased abivahendid, kodukohandus jms);
 • Ülevaade tõlketeenustest kuulmislangusega inimestele (kirjutustõlge, viipekeeletõlge, kaugtõlge);
 • Ülevaade kuulmistestide tegemisest ja metoodikast ning analüüsimisest;

2) Praktiline osa:

 • Kliendi nõustamise protsess;
 • Kuulmistestide tegemine ja nende analüüsimine;

Iseseisev töö: Iseseisev töö toimub kuulmispäeval koos juhendajaga.

Iseseisev töö seisneb testimise ja nõustamise läbiviimises kas Kuulmisbussi nõustamispäeva  raames või ka koos maakondliku nõustajaga nõustamispäeval.

Õppematerjalide loend:

Eesti Vaegkuuljate Liit – https://vaegkuuljad.ee/

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Õpingute lõpetamise nõudeks on osalemine kõigis kontakttundides ja praktikumides ning iseseisva töö sooritamine.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõendit ei väljastata kui tegemata on iseseisev töö.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Andragoogika alane haridus magistri (või sellega võrdsustatud) tasemel ja vähemalt 5-aastane töökogemus kuulmislangusega inimestega.

Õppekava kinnitamise aeg – 2. mai 2024

 

Arhiiv:

Kuulmisnõustaja baaskoolitus 2020