Euroopa Liidu lähiaastatel vastuvõetavad meetmed hõlmavad Euroopa Liidu liikmesriikide poolt väljastatud, puuet tõendavate dokumentide vastastikust tunnustamist ja nendega kaasnevate soodustuste saamist.

Sellel eesmärgil on Euroopa Liit võimaldanud 8 liikmesriigil, sealhulgas Eestil, saada rahastust osalemaks projektis, mis võimaldaks piloteerida Euroopa Liidu ülese puude kaardi kasutusele võtmise eeltingimusi.Pilootprojekti eesmärgiks on rajada hüvede/soodustuste andmebaas, mis koondaks info puudega inimestele mõeldud soodustustest ja tõstaks teenusepakkujate ja teenusekasutajate teadlikkust.

Palume Teid osa võtta küsitlusest juhul kui Teile on Sotsiaalkindlustusameti poolt omistatud puue. Küsitlus kaardistab puude kaardi kasutamise võimalusi Euroopas käesoleval ajal.

Küsimustele vastamine on vabatahtlik. Küsitluse vastuseid ei seostata Teie kui konkreetse isikuga, vaid andmeid töödeldakse anonüümsetena. Kuigi küsitlus sisaldab delikaatseid andmeid Teie puude kohta, annab see teave olulist lisandväärtust tulemuste üldistamisel.

Küsimustele vastamine ei võta rohkem aega kui 20 minutit.

Küsitlus avaneb siin

Lisainfo:
Eesti Puuetega Inimeste Koda
tel: 661 6614
e-mail: epikoda@gmail.com