Liidust

PÕHIEESMÄRGID

 • Liikmesorganisatsioonide tegevuse koordineerimine.
 • Vaegkuuljatele toimetulekule kaasaaitamine.
 • Olla koostööorganiks vaegkuulmisega tegelevate ühingute, riigi ning omavalitsuste vahel.

 

PÕHITEGEVUSED

 • Vaegkuuljate probleemide teadvustamine ja nende lahendamisele kaasaaitamine.
 • Osalemine kuulmispuudega inimesi puudutavate seaduste ja muude õigusaktide ning arengukavade väljatöötamineses ja elluviimises.
 • Koostöö tegemine sotsiaal-, tervishoiu-, kuulmisrehabilitatsiooniasutustega.
 • Vaegkuulmisalaste publikatsioonide ja infomaterjali väljaandmine ja levitamine, info- ja teabepäevade ning koolituste korraldamine.
 • Liikmesorganisatsioonide tegevuse koordineerimine ja toetamine.
 • Koostöö tegemine liidu tegevusest huvitatud asutuste, ettevõtete ja organisatsioonidega nii Eestis, kui ka välismaal, ning info vahendamine.

 

ASUTAMINE

 • Eesti Vaegkuuljate Liit (EVL) on asutatud 6. märtsil 1993. aastal, Tallinnas. Kuni 2005. aastani kandis nime Eesti Vaegkuuljate Ühing (EVKÜ).

 

LIIKMESKOND

 • Ühingusse kuulub 17 liikmesorganisatsiooni, milledesse on liitunud 2012. aastal 1030 kuulmispuudega inimest. Ühingusse liikmeks astumine toimub avalduse alusel.

 

KUULUMINE LIITU VÕIMALDAB

 • saada vajalikku informatsiooni kuulmispuudest ja võimalustest, kuidas vähendada kuulmisvaegusega kaasnevaid probleeme;
 • saada teavet abivahenditest ja rehabilitatsioonist;
 • saada infot sotsiaalabi-ja teenuste kohta;
 • mõjutada vaegkuuljaid puudutavaid seadusandlikke otsuseid;
 • muutuda ühiskondlikult aktiivseks ja oma eluga paremini toimetulevaks;
 • saada soodushinnaga kuuldeaparaadi patareisid;
 • saada tasuta infolehte AURIS.

Liidu liige peab maksma liikmemaksu, täitma liidu põhikirja, edendama liidu tegevust jm.

 

TEGEVUSVORMID

 • organiseeritud kooskäimised (kohtumisüritused, loengud, vestlused);
 • kuulmis-nõustamine ja kohanemiskursused ning õppeseminarid;
 • harrastustegevus (spordi-, käsitöö-, kunstiringid);
 • enesetäiendamine (arvuti- ja keeleõpe).

 

LIIDU ORGANID

 • üldkogu, kus arutatakse liidu aastategevust ja võetakse vastu üleliidulisi otsuseid;
 • 7 liikmeline juhatus;
 • 3 liikmeline nõukoda
 • revident.

 

LIIDU INFO

 • Väiketrükised.
 • Voldikud.
 • Infopäevad.
 • Infoleht “AURIS”.
 • Ajakiri “Meie ise”.
 • Kodulehekülg internetis: http://www.vaegkuuljad.ee
 • Ajakirjandus, raadio, TV.

 

KOOSTÖÖ

 • KÜSK
 • Eesti Puuetega Inimeste Kojaga.
 • Sihtasutuse Eesti Puuetega Inimeste Fondiga.
 • Eesti Kurtide Liiduga.
 • Eesti Viipekeele Tõlkide Ühinguga.
 • Eesti Kuulmispuuetega Laste Vanemate Liiduga.
 • Kuulmirehabilitatsioonikeskustega Tallinnas ja Tartus.
 • Kuulmishäiretega laste koolidega Tartus ja Tallinnas.

 

RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ

 • Soome Kuulmishoolde Liiduga alates 1992. aastast.
 • EVL on alates 1995 a. rahvusvahelise vaegkuuljate organisatsiooni IFOH-Europe liige.
 • Rootsi Värmlandi Vaegkuuljate ühinguga 1999. aastast.
 • Rootsi HRF (president Jan-Peter Strömgren).
 • Norra Hedmarki HLF (juhataja hr. Trend Solvang).

 

Oleme kantud tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja. Oleme registreeritud ka majandustegevuse registris rehabilitatsiooniasutusena. Meie tegevus on vastavuses Eesti kodanikuühenduste eetikakoodeksi põhimõtetega.