KÕKU põhikiri

I ÜLDSÄTTED JA EESMÄRK

1.1. Kõku Klubi (edaspidi: Klubi) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud Eesti Vaegkuuljate Liidu

liikmesorganisatsioonide liikmete (edaspidi: Liige) kasumit mitte taotlev ühendus, mis tegutseb

Liikmete huvides.

1.2. Kõku Klubi kuulub Eesti Vaegkuuljate Liidu koosseisu, olles üks Eesti Vaegkuuljate Liidu

struktuuriüksustest.

1.3.Klubi tegevuse eesmärgiks on vaegkuuljate seas tervete eluviiside ja kultuurilise ligipääsetavuse

eest seismine ning sportliku ja kultuurilise ühistegevuse edendamine.

1.4. Eesmärkide täitmiseks Klubi:

a) koondab ja ühendab kultuurist ja spordist huvitatud Liikmeid;

b) propageerib kultuuri ja spordiga tegelemist;

c) arendab aktiivset seltskondlikku tegevust Klubi raames ning ka väljaspool Klubi oma

tegevuse toetamiseks;

d) korraldab oma Liikmetele kultuurilist ja sportlikku tegevust;

e) arendab koostööd teiste samade valdkondadega tegelevate klubide, seltside ja liitudega,

kohalike omavalitsustega, firmadega ja üksikisikutega harrastavate spordialade

edendamiseks ja traditsioonide säilitamiseks;

f) loob vastavalt võimalustele soodustingimusi Klubi Liikmetele, osalemiseks kultuuri- ja

spordiasutuste korraldatavatel üritustel (sh võistlustel);

g) viib kultuuri- ja spordialase tegevuse korraldamiseks vahendite hankimise eesmärgil läbi

tasulisi kultuuri- ja spordiüritusi, võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi, teostab tehinguid

Klubi kasutuses ja omanduses oleva ning tema põhieesmärkide saavutamiseks vajaliku

varaga, korraldab loteriisid ning ennustusvõistlusi ja sõlmib sponsor- ning reklaamilepinguid

kooskõlas Eesti vabariigi õigusaktidega.

1.5.Oma tegevuses juhindub Klubi Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast.

1.6.Klubil on oma sümboolika ja tal on selle kasutamise ja käsutamise ainuõigus.

1.7. Kõku Klubi asukoht ja postiaadress on Toompuiestee 10, 10137 Tallinn.

II KLUBI LIIKMEKS VASTUVÕTMISE NING KLUBIST VÄLJAASTUMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED

JA KORD

2.1. Klubi Liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga Eesti Vaegkuuljate Liidu Liikmesorganisatsiooni

liige, kes soovib arendada Klubi eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, esitab Klubi eestseisusele

eestseisuse poolt kinnitatud vormis kirjaliku avalduse (võib saata ka e-maili teel), milles kohustub

täitma Klubi reegleid ja tasuma piirkondlikule vaegkuuljate organisatsioonile, mille liige ta on,

regulaarselt liikmemaksu.

2.2. Klubi Liikmeks vastuvõtmise otsustab Klubi eestseisus. Eestseisus vaatab Liikmeks pürgija

avalduse läbi selle esitamisest 10 päeva jooksul.

2.3. Klubist väljaastumiseks esitab Liige Klubi eestseisusele kirjaliku avalduse. Eestseisus vaatab

avalduse läbi hiljemalt ühe nädala jooksul. Peale avalduse rahuldamist on Klubist välja astuja

kohustatud ühe nädala jooksul Klubile tagastama Klubil liikmekaardi. Klubi eestseisus kustutab

pärast avalduse rahuldamist Klubist väljaastunu Klubi liikmete nimekirjast.

2.4. Klubi Liikme võib Klubist välja arvata eestseisuse otsusega, kui:

a) Klubi Liige ei ole kolme aasta jooksul tasunud piirkondlikule vaegkuuljate ühingule, millesse

ta kuulub, tolle poolt kehtestatud liikmemaksu;

b) Klubi Liige ei ole kolme aasta jooksul osalenud ühelgi Klubi poolt korraldatud üritusel;

2.5. Klubi Liikme väljaarvamise otsustab Klubi eestseisus oma koosolekul, teatades selle küsimuse

arutelust väljaarvatavale Liikmele kirjalikult vähemalt 1 nädal ette enne koosoleku toimumist ja

tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel eestseisuses. Liikme

väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 2/3 Klubi eestseisuse liikmetest.

III KLUBI LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. Klubi Liikmetel on õigus:

a) osaleda Klubi üritustel ning tegevustes;

b) soetada Klubi sümboolikaga atribuutikat soodushinnaga;

c) olla valitud Klubi eestseisusesse, initsiatiivgruppide ja muude Klubi organite Liikmeks;

d) saada Klubi eestseisuselt ja Klubi muudelt organitelt teavet Klubi tegevuse kohta.

e) Osaleda Klubi kärajatel.

f) omada Klubi liikmekaarti, mille väljastab Klubi eestseisus.

3.2. Klubi Liige on kohustatud:

a) järgima Klubi tegevuses osalemisel käesolevat põhikirja ja Klubi eestseisuse ning muude Klubi

organite otsuseid;

b) tasuma õigeaegselt piirkondlikule vaegkuuljate organisatsioonile, millesse ta kuulub, tolle

poolt kehtestatud igaaastast liikmemaksu;

c) teatama Klubi eestseisusele Klubi liikmete arvestuse pidamiseks oma kontaktandmed,

isikukoodi ning informeerima Klubi eestseisust hiljemalt 1 kuu jooksul kontaktandmete

muutumisest;

d) hoidma ja kaitsma Klubi head nime, seisma Klubi eesmärkide ja põhimõtete eest;

e) osalema kolme aasta jooksul vähemalt ühel Klubi poolt korraldatud üritusel.

IV KÄRAJAD

4.1. Klubi korraldab vähemalt kord aastas Klubi kärajad, kus Klubi Liikmetel on võimalik arvamust

avaldada ja ettepanekuid teha Klubi tegevuse ja eesmärkide kohta.

4.2. Kärajatelt osavõtmine on Klubi Liikmetele soovituslik.

4.3. Eestseisusel on kohustus anda kärajatel Klubi Liikmetele ülevaade Klubi tegevusest ja

tulevikuplaanidest.

4.4. Kärajatel Liikmete poolt vastu võetud pöördumised ja ettepanekud on eestseisusele

arutamiseks, seisukoha võtmiseks ning vajadusel Eesti Vaegkuuljate Liidu juhatusele edastamiseks

kohustuslikud.

4.5. Eestseisus kohustub kärajatel tehtud ettepanekud ja pöördumised ning vastused neile või

tulemused avalikustama Klubi veebilehel mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 1 kuu peale

kärajate toimumist.

4.6. Kärajatel on Liikmetel õigus teha ettepanekuid Eesti Vaegkuuljate Liidu juhatusele eestseisuse

liikmete osas.

V EESTSEISUS

5.1. Klubi tegevust juhib ja seda esindab eestseisus, milles on 3-7 liiget.

5.2. Eestseisuse liikmed valib Klubi Kärajatel esitatud kandidaatidest Eesti Vaegkuuljate Liidu juhatus

ametisse 2 (kaheks) aastaks. Eestseisuse koosseisu saavad kuuluda ainult Liikmed.

5.3. Eestseisus esindab Klubi kõigis toimingutes ja tegevustes.

VI EESTSEISUSE KOOSOLEK

6.1 Klubi eestseisuse koosolek on pädev, kui kohal on üle poole eestseisuse liikmetest.

6.2. Klubi põhikirja ja eesmärkide muutmise õigus on ainult Eesti Vaegkuuljate Liidu juhatusel,

vastavalt Klubi eestseisuse poolt esitatud avalduse alusel.

6.3. Klubi eestseisuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, v.a. p.2.5 toodud juhul.

VII ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LIKVIDEERIMINE

7.1. Klubi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub Eesti Vaegkuuljate Liidu üldkoosoleku

otsusega

7.2. Klubi likvideerijateks on Eesti Vaegkuuljate Liidu üldkoosoleku poolt määratud isikud.

Käesolev põhikirja projekt on vastu võetud 27.juulil 2013 Kõku Klubi suvepäevadel Pärlselja

Puhkekeskuses.