Madalapalgaliste tulumaksu tagasimakse on kord aastas makstav toetus, mille eesmärk on täistööajaga töötava madalapalgalise töötaja sissetuleku suurendamine. Töötajal tekib õigus saada tulumaksu tagasimakse, mille täpne summa arvutatakse välja töötaja tuludeklaratsiooni andmete alusel.

Tingimused toetuse taotlemiseks
Kuidas taotlust esitada
Toetuse taotlemine
Toetuse arvutamine
Toetuse arvutuskäik
Taotluse esitamise tähtaja ennistamine
Toetuse maksmine
Toetuse tagasinõudmine
Tähtajad

Tingimused toetuse taotlemiseks

Kõik taotlemise tingimused peavad olema täidetud 2016. aastal vähemalt kuuel kalendrikuul.

Seega taotlemisel kontrollitakse, kas isik oli 2016. aastal vähemalt kuuel kalendrikuul:

 • Eesti resident,
 • vähemalt 18-aastane,
 • vähemalt ühe töölepingu alusel töötanud või olnud teenistussuhtes kogu kalendrikuu vältel ning töötamine ei olnud peatatud,
 • vähemalt ühe tööandja juures töötanud täistööajaga või mitme tööandja juures töötanud kokku täistööajaga. Täistööaja tingimus ei kehti töövõimetuspensionäridele ega vähenenud töövõimega isikutele.

Madalapalgalise töötaja toetuse saamisel ei kohaldata täistööaja nõuet kõigile töövõimetuspensionäridele ega vähenenud töövõimega isikutele. Töötaja ega tööandja ei pea Maksu- ja Tolliametit oma töövõimetuspensionist ega vähenenud töövõimest teavitama, sest Sotsiaalkindlustusamet ja Töötukassa edastavad Maksu- ja Tolliametile vajalikud andmed ise jooksva aasta veebruari alguses. Pärast seda kuvatakse e-maksuametis/e-tollis kõigile töövõimetuspensionäridele ja vähenenud töövõimega isikutele, et täistööaja tingimus on täidetud.

Kogu kalendrikuu vältel töötamise tingimus ei ole täidetud, kui isik töötas näiteks 7. märtsist kuni 31. märtsini. Samuti kui isik töötas eelmisel aastal näiteks 4. aprillist kuni 23. septembrini, siis on kogu kalendrikuu vältel töötamise tingimus täidetud ainult mais, juunis, juulis, augustis ning tingimus ei ole täidetud aprillis ja septembris.

Toetust saab taotleda, kui töötaja aastane tulu jääb alla 7817 euro.
Kuidas taotlust esitada

Sisenemine e-maksuametisse/e-tolli:

 • ID-kaardi abil
 • mobiil-ID abil
 • internetipanga kaudu – SEB Panga, Swedbanki, Danske Panga, Nordea Panga, Krediidipanga, LHV ja Versobanki kliendid, kellel on sõlmitud e-maksuameti/e-tolli kasutamise leping oma internetipangas
 • Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos autentimise lepingu sõlmimisel saadud kasutajatunnuse ja paroolidega

Madalapalgalise töötaja toetuse saamiseks tuleb esmalt esitada tuludeklaratsioon, mida saab teha alates 15. veebruarist. Toetuse taotluse saab esitada pärast seda, kui olete tuludeklaratsiooni e-maksuametis/e-tollis ära kinnitanud.

Kui olete Maksu- ja Tolliameti andmetel tulu kriteeriumi täitnud (aastane tulu jäi alla 7817 euro), siis kuvatakse tuludeklaratsiooni viimasel lehel info madalapalgalise töötaja toetuse kohta ja teksti juures on eraldi olemas link, millele vajutades saate edasi liikuda taotluse esitamise juurde.

Siis kontrollib Maksu- ja Tolliameti süsteem veel üle, kas olete ka kõik teised kriteeriumid täitnud ja seejärel saate oma taotluse ära kinnitada ja siis näete kohe ära ka oma tagasimakse suuruse.

Kui nüüd juhtub, et taotlus jääb mingil põhjusel sellisel viisil esitamata – ei pannud teksti tähele vms, siis on teine võimalus logida pärast tuludeklaratsiooni esitamist uuesti e-maksuametisse/e-tolli sisse, valite menüüst „Töötamine ja väljamaksed“ ja seejärel menüüst „Madalapalgaliste toetus“. Siit edasi saate vaadata, kas täidate toetuse saamise tingimused ja siis juba sealsamas taotluse esitada.

Taotluse saavad esitada vaid need inimesed, kes täidavad Maksu- ja Tolliameti andmetel toetuse saamise tingimused, teistel seda esitada ei ole võimalik.

Toetuse taotlemine
Toetuse summa taotlemise tingimused ja maksmise alused on sätestatud tööturuteenuste- ja toetuste seaduse (TTTS) §-dega 371 ̶ 377.

Toetuse taotlemise õigust ei teki isikul, kelle 2016. aasta

 • tulumaksuga maksustatava tulu (sh välismaalt saadud tulu),
 • välismaal saadud töötasu ja muu tasu ning dividendi, mida Eestis tulumaksuga ei maksustata,
 • Eesti äriühingult saadud dividendi või omakapitali väljamakse, mis on äriühingu tasandil maksustatud,

ning koefitsendi 0,35 korrutis ületab 2016. aasta riigieelarve seadusega kehtestatud toetuse arvutamise aluseks olevat määra 228 eurot kuus ehk 2736 eurot aastas.

See tähendab, et toetust on õigus saada isikul, kelle aasta tulu jääb alla 7817 euro (2736 ÷ 0,35). Tuluna arvestatakse isiku kogutulu, sh töötasu ja muu tasu, võlaõigusliku lepingu alusel saadud teenustasu, ettevõtlustulu, kasu vara võõrandamisest, rendi- ja üüritulu, litsentsitasu, intress, dividend, maksustatav pension, toetus, stipendium, preemia, hüvitis või muu tulu.

Näiteks töötaja, kes on kogu kalendriaasta töötanud täistööajaga ja saanud töötasu 430 eurot kuus, saab tulu 5160 eurot aastas. Kui töötajal muid tulusid ja mahaarvamisi (näiteks eluasemelaenu intressid) ei ole, siis on töötajal õigus saada tagasimakse ligikaudu 587 eurot (igakuiselt kinnipeetud tulumaks 48.90 × 12 = 586.80).

Samas näiteks pensionärist töötaja, kes on kogu kalendriaasta töötanud täistööajaga ja saanud lisaks töötasule 430 eurot kuus ka vanaduspensioni 395 eurot kuus, saab tulu 9900 eurot aastas. Kuna töötaja tulu ületab piirmäära (7817 eurot), siis ei ole tal õigust tagasimaksele.

Toetust ei saa taotleda töötaja, kellel on küll aasta tulu alla 7817 euro, kuid kelle tagasimakse summa suurus on igal juhul 0 eurot. Eelkõige võib see ette tulla olukorras, kus isikule kuulub tulumaks tagastamisele tulumaksuseadusega lubatud mahaarvamiste tõttu (nt täiendav maksuvaba tulu lapse ülalpidamise korral, eluasemelaenu intressid, koolituskulud, annetused vm).

Toetus on isikule tulumaksuvaba (tulumaksuseaduse § 19 lg 3 punkti 3 alusel). Samas tuleb arvestada, et toetus suurendab isiku sissetulekut ja seetõttu läheb toetus sissetulekuna arvesse isikule toimetulekutoetuse määramisel (nt KOVide toimetulekutoetuste määramisel).
Toetuse arvutamine
Toetuse summa arvutatakse füüsilise isiku tuludeklaratsiooni ning saadud dividendide ja omakapitali väljamaksete andmete alusel. Toetuse summa sõltub lisaks kogutulule ka isiku tulumaksukohustusest (nii kinnipeetud tulumaksust kui ka tuludeklaratsiooni alusel juurde maksmisele kuuluvast tulumaksust). See tähendab, et isik saab küll tagasimakse, kuid tal võib tuludeklaratsiooni alusel olla tulumaksu juurdemaksmise kohustus. Juurdemakse kohta saadetakse isikule maksuteade 30 päeva enne tasumise tähtpäeva. Tulumaksu tasumise tähtpäev on 3. juuli või 2. oktoober.
Toetuse arvutuskäik
Näiteks töötaja, kes on kogu kalendriaasta töötanud täistööajaga ja saanud brutotöötasu 480 eurot kuus, saab tulu 5760 eurot aastas. Kui töötajal muid tulusid ja tuludest tehtavaid mahaarvamisi ei ole, siis on toetuse arvutuskäik järgmine:

Töötaja tulu 5760 × koefitsent 0,35 = 2016
Kalendriaasta toetuse määr 2736 eurot (12 × 228)
Võimalik toetus ühes kuus (2736 – 2016) ÷ 12 = 60 eurot
Kuude arv 12
Toetuse ülempiir 58.54 eurot kuus (töötaja töötasult 480 eurolt
kinnipeetud tulumaks) ehk 702.48 eurot aastas
Tagasimakse  702.48 eurot

Samas näiteks töötaja, kes on kogu kalendriaasta töötanud täistööajaga ja saanud brutotöötasu 650 euro kuus, saab tulu 7800 eurot aastas.
Kui töötajal muid tulusid ja tuludest tehtavaid mahaarvamisi ei ole, siis on toetuse arvutuskäik järgmine:

Töötaja tulu 7800 × koefitsent 0,35 = 2730
Võimalik toetus ühes kuus (2736 – 2730) ÷ 12 = 50 eurosenti
Kuude arv 12
Tagasimakse 6 eurot