MTÜ Puude Taga On Inimene lõid ettevõtlikud eestimaalased, kelle missiooniks on ühiskondliku suhtluslõhe vähendamine puudeta ja puudega inimeste vahel. MTÜ loojateks on ühendused ning kodanikud, kes andsid oma panuse 2013 aastal Tallinna Lauluväljakul toimunud koguperefestivalile „Puude taga on inimene“. Selle ettevõtmisega tõestati, et puudega inimesed on võimekad ja iseseisvad, saades hakkama paljuga, sealhulgas nii sündmuse kaaskorraldaja kui ka artistina laval. Uue festivaliga tegime kummarduse kõigile omal alal andekatele inimestele – tulemus oli positiivne ja meeldejääv kõigile.

Eelmisel aastal tegime koostööd Eesti Töötukassaga vabaõhufestivalil Tallinna Merepäevad ning kokkuvõtlikult võib öelda, et planeeritud tegevused said laialdast kõlapinda ning teemad jõudsid paljude eestimaalasteni.

2016. aasta on Eestis kuulutatud merekultuuriaastaks ning just seetõttu korraldatakse uus koguperefestival Tallinnas, mereäärses Lennusadamas. Nagu teame, on meri mänginud olulist rolli meie rahva arengus ja identiteedis. Mereäärse rahvana tähendab meri igaühele meist midagi. Eelseisev merekultuuri aasta pakub võimalusi tuua rohkem inimesi mere äärde, saada aru mere rollist meie tänapäevaelus ning arutleda tulevikuvõimaluste üle.

Selleks, et merekultuuriaasta saaks sisukas ja mitmekülgne ning jõuaks võimalikult laia publikuni, kutsume Sind endaga kaasa mõtlema ja oma ettepanekuid tegema. Millised sündmused võiksid merekultuuriaastal aset leida ning milliste sündmustega peaks merekultuuriaasta end siduma?

Otsime ideid toimuva festivali „Puude taga on inimene“ läbiviimiseks, et põnevate ühiste ettevõtmistega jätkuvalt vähendada suhtluslõhet puudega ja puudeta inimeste vahel.

2016. aasta 11. juunil toimub juba tuttav festival jälle. Selleks, et kaasata antud projekti loomingu- ja käivitusprotsessi võimalikult palju erivajadustega inimesi ning nendel teemadel kursis olevaid isikuid, kuulutame välja koguperepeo projektiideede konkursi.

Üleskutse on suunatud üksikisikuile ning erinevatele puudega inimeste koostegevusorganisatsioonidele eesmärgiga leida võtmelahendusi ja projektiideid erivajadustega inimestelt endilt. Projektid peavad aitama vähendada suhtlusbarjääri “meie” ja “nemad” vahel ning püüdlema selle poole, et kõik oleks võrdselt oodatud, koheldud, märgatud.

Ideekonkursi üldised tingimused:

* Ühepäevane sündmus 11. juuni 2016. aasta;
* Toimumiskohaks on Lennusadama õueala.

Ideekonkursi komisjon on kuueliikmeline ning sinna kuuluvad järgmised oma ala eksperdid:

1. Gerly Heinsoo Eesti Meremuuseum;
2. Kristiina Alliksaar Viljandi Ugala teatri tegevjuht/direktor;
3. Tiiu Talvist VAT Teatri turundusjuht;
4. Piret Aus Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia kultuurikorralduse lektor;
5. Andri Maimets kommunikatsiooniekspert;
6. Katrin Remmelkoor Tallinna Merepäevade korraldaja.

Ideekonkursile esitada (eesti keeles):

* ideekirjeldus (maksimaalselt kuni 2 lk)
* võimalik eelarve (kuni 1 lk)
* idee esitaja üldandmed (lühike CV)

Ideede esitamise tähtaeg: 15.09.2015

Ideed edastada aadressile juhatus@puudetagaoninimene.ee

Kristi Hunt
Tegevjuht
MTÜ Puude Taga On Inimene
Tel. +372 5222309
e-post: kristihunt.wd@gmail.com