Pressiteade
24. märts 2015

Puuetega inimeste õiguste nõunikuna alustab tööd Tiia Tamm

Tänasest alustab võrdõigusvoliniku puuetega inimeste õiguste nõunikuna tööd Tiia Tamm.

Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepperi sõnul on Eestis vaja veel palju teha, et saaksime öelda, et puuetega inimestel on ühiskonnas võrdsed võimalused ja nende õigused on kaitstud. „Puuetega inimeste seast vaid väike osa on hõivatud tööga, samuti on erivajadusega inimeste ligipääs haridusele, töökohtadele, avalikule ruumile ja teenustele tihti raskendatud või puudulik,“ ütles Sepper.

„Mul on hea meel, et võrdõigusvolinikul on sellest aastat võimalik senisest märksa enam panustada puuetega inimeste võrdse kohtlemise edendamisse.“

Tiia Tammel on doktorikraad kasvatusteadustes ning magistrikraad sotsiaaltöös. Aastatel 1997 – 2013 töötas ta Tallinna Ülikooli Sotsiaaltöö Instituudi sotsiaaltöö lektorina, juhendades mh arvukalt magistritöid. Varem on ta töötanud Harju maavalitsuse erihoolekandeasutuste arendamise peaspetsialistina ning Loksa vallavalitsuse sotsiaalnõunikuna. Samuti on ta tegutsenud koolitajana erinevates täiendkoolitusprojektides, sh puuetega inimeste omastehooldajate heade praktikate, rehabilitatsioonikorralduse ja praktilise arendustegevuse ning puuetega inimeste ühiskonda kaasamise teemal.

Puuetega inimeste õiguste nõuniku tööülesanneteks on võrdõigusvoliniku nõustamine puuetega inimeste õiguste, võrdse kohtlemise, teavitamise ning puuetega inimeste õiguste konventsiooni järelevalve ettevalmistamise teemadel. Samuti koordineerib nõunik puuetega inimeste sotsiaalmajanduslikku olukorda kaardistavate uuringute tellimist, koostab poliitikasoovitusi puuetega inimeste olukorra parandamiseks ning kavandab ja viib ellu puuetega inimeste õigusi ja võrdset kohtlemist käsitlevaid koolitusi ja seminare.

Alates 2009. aastast on voliniku kantselei ülesanne seista muu hulgas puuetega inimeste õiguste eest töövaldkonnas. Praegu on kavandamisel seadusemuudatus, mis paneb puuetega inimeste õiguste eest seismise ka teistes eluvaldkondades (teenused, haridus jm) voliniku ülesandeks.

Puuetega inimeste nõuniku ametikoht loodi sel aastal ning seda finantseeritakse riigieelarvest.