Õppekorralduse alused

ÕPPEKORRALDUSE ALUSED

Koolituste toimumisaeg ja kestus

Eesti Vaegkuuljate Liidu koolituskeskuse koolitused toimuvad tavaliselt nii tööpäeviti kui ka laupäeviti, algusega kell 10.00. Vabaõhutunnid võivad toimuda kokkuleppel õppijatega ka muul ajal.

Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, üks akadeemiline tund kestab 45 minutit.

Koolitusele registreerumine

Koolitusel osalemiseks tuleb end eelnevalt registreerida. Registreeruda saab kodulehe kaudu, telefoni teel või meie kontoris kohapeal – Tallinnas Toompuiestee 10 (vajalik ette teavitamine).

Registreerumiseks vajalikud isikuandmed (nimi, telefon, e-posti aadress) ei kuulu avalikustamisele. Koolitusel osaleja kinnitab registreerumisel, et on tutvunud Eesti Vaegkuuljate Liidu koolituskeskuse õppekorraldusega.

Kui kodulehe teel registreerumine on EVL-i poolt vastu võetud, tuleb õppijale e-kirja teel sellekohane kinnitus.

Registreerumine on avatud kuni koolituse täitumiseni või kuni koolituse algamiseni. Kui koolitus on täitunud, registreeritakse õppija ootenimekirja.

Tasumine

Tasumine toimub koolituse algamisest lugedes esimese nädala jooksul läbi pangalingi. Mitmes osas tasudes on teised maksetähtajad märgitud konkreetse koolituse koolituslepingus ja arvel.

Õigus koolitusest osa võtta on neil, kes on tasunud ettenähtud tähtajaks õppemaksu. Vastasel korral registreerumine tühistatakse.

Arveid väljastatakse ka juriidilistele isikutele. Käibemaksu õppetasule ei lisandu.

Enne koolituse algust saadame e-kirja teel meeldetuletuse, kus teavitame ühtlasi esimesel koolituspäeval vajaminevatest vahenditest jms.

Muudatused koolituste ajakavas

Eesti Vaegkuuljate Liidu koolituskeskusel on õigus teha ajakavas muudatusi.

Koolituse edasilükkumisel või ärajäämisel teavitame registreerunuid sellest esimesel võimalusel, enamasti mõned päevad enne koolituse algust.

Ärajäänud koolituse puhul makstakse tasutud õppemaks üldjuhul tasujale tagasi. Tasuja kirjaliku avalduse alusel on võimalik see raha üle kanda mõne teise koolituse katteks.

Koolitusest loobumine ja õppemaksu tagastamine

Kui õppijal ei ole võimalik juba registreeritud koolitusest osa võtta, palume sellest koolitusasutust teavitada niipea kui võimalik.

Kui õppija on õppemaksu tasunud, kuid ootamatult selgub asjaolu, mis takistab tal koolitusel osalemast (nt pikaajaline haigus), on õppijal võimalik liituda järgmise rühmaga ning õppida seal tasutud summa ulatuses.

Koolitusel loobumisel pärast esimest tundi, õppetasu ei tagastata. Hilisemaid pretensioone rahuldatakse erandkorras.

Koolituse lõpetamine

Koolituse täies mahus läbijale väljastatakse Eesti Vaegkuuljate Liidu koolituskeskuse tunnistus.

Tunnistus väljastatakse nendele osalejatele, kes on osalenud vähemalt 70% kontakttundides ning sooritanud kodused ülesanded. Erandkorras (nt tervislik seisund) lubatakse kokkuleppel koolitaja ning koolitusjuhiga omandada materjalist osa kaugõppe vormis.

Isikuandmed

Koolitusel osaleja isikuandmeid kasutatakse ainult koolituse läbiviimise eesmärgil. Andmeid kasutatakse selleks, et edastada korraldusliku ja õppetööga seotud infot, väljastada õppetasu arve ja koolitusel osalemist või läbimist kinnitavaid dokumente.

Kui koolitusel osaleja on andnud vastava kirjaliku nõusoleku, kasutatakse tema andmeid ka turunduslike teadaannete edastamiseks. Nõusoleku saab igal ajal tagasi võtta.

Tulumaksutagastus

Eesti Vaegkuuljate Liidu koolituskeskuse koolituse eest makstud õppetasu saab näidata tuludeklaratsioonis koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26 lg 2).

Kohaletulek ja parkimine

Eesti Vaegkuuljate Liidu koolituskeskus asub Eesti Puuetega Inimeste Koja hoones Tallinnas, Toompuiestee 10. Kohale pääseb trolliga nr 1 ja bussiga nr 40. Ühistranspordipeatus nimega “hotell Tallinn” asub peaaegu maja ees.

Asukoht on ligipääsetav erivajadustega inimestele.

Õppetundide toimumise ajaks saab auto hoovi parkida tasuta.

KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

Eesti Vaegkuuljate Liit lähtub täiskasvanutele täienduskoolituse korraldamisel asutuse põhikirjast, täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ja asutuse koolituste korraldusest.

Õppekavade kvaliteedi tagamine

Eesti Vaegkuuljate Liidu koolituskeskuse õppekavad koostatakse vastavalt täienduskoolituse standardis esitatud nõuetele.

Õppekavad on avalikustatud asutuse kodulehel.

Koolitajate kvaliteedi tagamine

Eesti Vaegkuuljate Liidu koolituskeskuse koolitajatel on erialane ettevalmistus või töökogemus ja/või koolitamise kogemus õpetataval erialal.

Koolitajatel on soovitavalt täiskasvanute koolitaja kutse või täiskasvanute koolitamise kogemus.

Koolitajate töö kvaliteeti hinnatakse tunnivaatluste ja õppijate tagasiside põhjal. Tagasisidet jagatakse koolitajaga, vajadusel tehakse muudatused edasistes koolitustes.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine

Eesti Vaegkuuljate Liidu koolituskeskuse õppetöö toimub üldjuhul Eesti Vaegkuuljate Liidu koolituskeskuse ühes koolitusruumis. Koolitusruumid on kujundatud ja sisustatud vastavalt koolituse eesmärgile ja sisule. Olemas on õppetööks vajalikud vahendid: dataprojektor, ekraan, jalgadel tahvel paberi ja markeritega jms.

Õppijatel on võimalus kasutada internetiühendust.

Juhul kui koolitusi korraldatakse väljaspool õpperuume, jälgitakse, et tagatud oleks kõik õppetööks vajalikud tingimused.

Õppekeskkonna kujundamisel küsitakse ja võetakse arvesse koolitajate ja õppijate tagasisidet.

Tagasiside kogumine

Koolituse kestel kogutakse õppijatelt ja koolitajatelt suulist tagasisidet, mille põhjal tehakse vajadusel muudatused, et tagada koolituse kõrge kvaliteet.

Koolituse lõpus küsitakse õppijatelt kirjalikku tagasisidet, mis täidetakse olenevalt koolitusest kas viimases tunnis kohapeal paberil või elektrooniliselt veebis. Tagasiside sisaldab küsimusi koolituse sisu, koolitaja, õppekeskkonna, õppetempo ja korralduse kohta. Tagasisidet jagatakse koolitajaga, seda analüüsitakse ning tulemuste põhjal viiakse vajadusel edaspidi sisse muudatused.